This website uses cookies. Cookies may be used for marketing purposes, statistical, and to personalize the service to the individual needs of the user. Web browser from which you are using, you can change the settings for handling cookies. The use of this website without changing your cookie settings means that they will be stored in memory.
Home page Terms and Conditions

Terms and Conditions

Warunki handlowe dla klientów hurtowych / biznesowych


Informacje handlowe dostępne są po zalogowaniu. Warunkiem otrzymania loginu i hasła jest bieżąca współpraca handlowa z Maser Sport.
Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Master Sport prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo tutaj: http://www.master-sport.eu/Kontakt-pl
OGÓLNE WARUNKI ZWROTU TOWARÓW
ZAKUPIONYCH PRZEZ KUPUJĄCYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI1. Na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Zwrotu Towarów (dalej „OWZT”) towary zakupione w Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka z siedzibą w Gorlicach, ul. 11 listopada 68, 38-300 Gorlice, (dalej „Master Sport”) mogą być zwracane niezależnie od formy zakupu (sklep stacjonarny, sklep internetowy) w terminie nieprzekraczającym 1 (jednego) roku od dnia zawarcia umowy sprzedaży, pod warunkiem złożenia przez Kupującego będącego przedsiębiorcą (dalej „Kupujący”) pisemnego wniosku o zwrot towarów oraz uzyskania uprzedniej pisemnej lub e-mailowej zgody Master Sport na zwrot towarów.

2. Zwrotowi nie podlegają towary specyficzne wyprodukowane na indywidualne zamówienie Kupującego.

3. Złożenie wniosku o zwrot towarów równoznaczne jest z akceptacja przez Kupującego warunków OWZT zamieszczonych na stronie internetowej Master Sport.

4. Kupujący uprawniony jest zwrócić towar w siedzibie Master Sport lub poprzez wysyłkę towaru na swój koszt na adres siedziby Master Sport tj. ul. 11 listopada 68, 38-300 Gorlice. W celu zwrotu towaru Kupujący  zobowiązany jest przesłać bądź okazać dowód zakupu towaru oraz dokumenty przewozowe/list przewozowy towaru. Dowodem zakupu jest faktura VAT (w formie elektronicznej lub papierowej).

5. Master Sport po ostateczny przyjęciu zwracanych towarów zgodnie z treścią pkt 9, zwróci Kupującemu cenę sprzedaży (z zastrzeżeniem treści pkt 10) pomniejszoną o 40% wartości sprzedanego towaru (gdy dostawa towarów do Kupującego odbyła się na koszt Master Sport cenę sprzedaży do zwrotu pomniejsza się dodatkowo o koszty transportu towaru). Ww. kwota przeznaczona jest na pokrycie straty Master Sport wynikającej z obniżenia wartości towarów, pokrycie kosztów operacyjnych związanych z obsługa zwrotu towarów, w szczególności sprawdzeniem przez Master Sport jakości oraz spełniania przez towary cech pierwotnych zwracanych towarów (m.in. zgodnie z zapisem pkt 6), oraz kosztów obsługi prawno-księgowej procesu zwrotu towarów.

6. Zwrotowi podlegają towary spełniające poniższe kryteria;
a) w chwili zwrotu towary są w takim samym stanie technicznym jak w chwili ich wydania Kupującemu,
b) towary są oryginalnie zapakowane,
c) pomimo braku spełnienia warunku opisanego w pkt b, zwracane mogą być również towary rozpakowane, bez oryginalnego opakowania, o ile nie noszą śladów zużycia lub noszą wyłącznie takie ślady korzystania, które wynikają z użycia ich w sposób konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

7. Zwrotowi nie podlegają towary uszkodzone lub noszące ślady użytkowania.

8. Towar zostaje przyjęty na podstawie wstępnej decyzji upoważnionego pracownika Master Sport po sprawdzeniu dochowania przez Kupującego terminu określonego w pkt 1.

9. Ostateczną decyzję o przyjęciu zwrotu towaru podejmuje upoważniony pracownik Master Sport po szczegółowym przeglądnięciu i zbadaniu zwracanego towaru.

10. Zwrot ceny sprzedaży za zwracany towar w wysokości wskazanej w pkt 5 następuje wyłącznie w formie wymiany na inny towar Master Sport o tej samej wartości. Cena sprzedaży nie będzie zwracana gotówką ani przelewem.

11. W przypadku gdy po sprawdzeniu przez Master Sport ustalone zostanie, że towar nie nadaje się do zwrotu, Kupujący zobowiązany jest do jego odebrania w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Master Sport. W takim przypadku koszty sprawdzenia towaru opisane w pkt 5 obciążają Kupującego i są płatne przez niego w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Master Sport stosownej faktury. W sytuacji gdy Kupujący nie odbierze towarów w terminie opisanym w zdaniu pierwszym i nie zapłaci kosztów sprawdzenia towarów, obciążony zostanie przez Master Sport kosztami magazynowania towaru w wysokości 1% wartości towaru za każdą rozpoczętą dobę magazynowania towaru, a nadto towar Kupującego może zostać zabezpieczonym przez Master Sport na poczet zwrotu kosztów sprawdzenia i magazynowania towarów.

12. Treść niniejszych OWZT jest dostępna na stronie internetowej http://www.master-sport.de/PL/zwroty_owtz/  oraz w siedzibie Master Sport.

13. Zmiana treści OWZT pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Kupującego nabyte przed wejściem w życie zmian.

14. Zmienione OWZT zostaną udostępnione na stronie internetowej http://www.master-sport.eu oraz w sklepie stacjonarnym.

15. Warunki zwrotu towarów obowiązują od dnia 2 stycznia 2017 r.