Serwis internetowy korzysta z plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies
Start Gwarancja

Gwarancja

2 lata gwarancji na produkty Master-Sport


PRZEDMIOT GWARANCJI I GWARANT

1. Przedmiotem gwarancji udzielanej zgodnie z postanowieniami niniejszej karty gwarancyjnej są elementy zawieszenia marki MASTER-SPORT przeznaczone do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych zwane dalej Wyrobami.

2. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty gwarancyjnej jest MASTER-SPORT-AUTOMOBILTECHNIK (MS) PRODUCTION-DISTRYBUTION CENTER z siedziba w Gorlicach, ul 11Listopada 68, 38-300 Gorlice.

3. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa.

OKRES GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży i 36 miesięcy od daty sprzedaży na wybrane produkty*.
(* Wykaz Wyrobów o wydłużonym okresie gwarancyjnym dostępny na stronie internetowej MS lub na oryginalnym opakowaniu )

WARUNKI ROZPATRZENIA GWARANCJI

1. Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:
a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta,
b) złożenie reklamacji na piśmie wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym,
c) dostarczenie reklamowanego Wyrobu,
d) przedłożenie Karty Gwarancyjnej,
e) przedłożenie dowodu zakupu Wyrobu,
f) na żądanie przyjmującego reklamacje lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta.
Wszystkie powyższe warunki musza być spełnione łącznie.

2. Wszelkie reklamacje muszą być składane w punkcie sprzedaży, w którym wystawiono kartę gwarancyjną.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2.

4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.

5. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowa niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

6. W przypadku uznania reklamacji dokonuje się wymiany Wyrobu na fabrycznie nowy. Jeżeli Gwarant nie ma możliwości wymiany Wyrobu na taki sam fabrycznie nowy wskutek zakończenia produkcji Wyrobu, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny zakupu Wyrobu.

7. Złożenie reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2 oznacza akceptację warunków gwarancji określonych w niniejszym dokumencie.

SYTUACJE NIE OBJĘTE GWARANCJĄ

1. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz na osobę, która naprawiała Wyrób.

2. Niniejsza gwarancja nie są również objęte Wyroby uszkodzone wskutek, miedzy innymi:
a) nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących Wyrobów, określonych przez Gwaranta,
b) nieprawidłowego montażu lub demontażu, Np. użycie nieprawidłowych narzędzi,
c) nieprawidłowej eksploatacji Wyrobu,
d) eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, Np. zamontowania Wyrobu w samochodzie innym niż w wykazie podanym przez producenta,
e) złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwych, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia,
f) uszkodzeń mechanicznych, Np. uderzenie kołami w przeszkodę typu krawężnik, wyrwa w jezdni,
g) przeciążania Wyrobu i eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem (za wysokim lub zbyt niskim),
h) wypadku drogowego,
i) umyślnego działania powodującego uszkodzenie Wyrobu,
j) użycia Wyrobu w zawodach sportowych lub do współzawodnictwa mającego cechy współzawodnictwa sportowego, w tym w szczególności amatorskich lub zawodowych wyścigów*.
(* Istnieje możliwość użycia Wyrobu w zawodach sportowych lub do współzawodnictwa mającego cechy współzawodnictwa sportowego, tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Gwaranta.)

3. W przypadku kompletów (Wyrób składający się z kilku elementów) wymianie podlega tylko i wyłącznie element wadliwy.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów KARTY GWARANCYJNEJ Gwarant zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów za przeprowadzenie ekspertyzy, oraz zwrot kosztów przesyłki.

WYMOGI EKSPLOATACYJNE

1. W celu prawidłowej eksploatacji Wyrobów użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszystkich poniższych zasad:
a) montować i demontować Wyroby wyłącznie w autoryzowanych serwisach obsługi,
b) przy wyborze i zakupie Wyrobu zasięgnąć u sprzedawcy informacji o Wyrobie i sposobie jego eksploatacji.
c) po wymianie Wyrobu należy bezwzględnie na stacji diagnostycznej sprawdzić (ustawić) geometrię
d) montować na pojeździe opony dokładnie tego rozmiaru jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu.

Karta gwarancyjna

Karta zgłoszenia reklamacji3 lata gwarancji na produkty Master-SportMaster-Sport Automobiltechnik (MS) wprowadza na wybrane produkty nową 3 letnią gwarancję lub gwarancję na przebieg. Nowa wydłużona gwarancja jest potwierdzeniem wieloletniej obecności na rynku, utrzymywaniem najwyższych standardów jakości, trwałości oraz bardzo pozytywnych opinii użytkowników. Produkty Master-Sport posiadają wszystkie niezbędne na poszczególnych rynkach certyfikaty jakości min niemiecki TUV stwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001. Master-Sport bierze również udział w projektowaniu rozwiązań na pierwszą zabudowę oraz dostarcza swoje produkty na rynek pierwotny.

Ogólne warunki gwarancji

1. Większość produktów oferowanych przez firmę Master-Sport Automobiltechnik (MS) objęte zostało gwarancją udzielaną przez producenta zgodnie z określonymi przez niego warunkami i czasem trwania. W przypadku zakupu produktu i montażu go w profesjonalnym warsztacie serwisującym pojazdy marek i modeli do któych oferowane są części Master Sport na wybrane produkty udzielamy 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg, której warunki precyzuje punkt 3.

2. Podstawowymi dokumentami poświadczającymi prawo do składania roszczeń gwarancyjnych i reklamacyjnych są:
- dowód zakupu produktu (paragon lub faktura)
- karta gwarancyjna Master-Sport (z odpowiednimi pieczęciami oraz stanami licznika w momencie montażu i wystąpienia usterki)
- karta zgłoszenia reklamacji Master-Sport

3. Na wybrane produkty marki Master-Sport Automobiltechnik (MS) udzielamy 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg. W jej ramach Master-Sport Automobiltechnik (MS) zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad lub usterek zakupionych produktów, a w przypadku gdy dana wada lub usterka, mimo napraw, wystąpi po raz trzeci bądź jest niemożliwa do usunięcia, do wymiany towaru na nowy, wolny od wad i usterek. Naprawy i wymiany będą realizowane wyłącznie w profesjonalnych warsztatach serwisujących pojazdy marek i modeli do których ofertowe są części Master Sport.
Warunkiem utrzymania prawa do 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg udzielanej przez MS jest coroczny, płatny przegląd pojazdu (w tym elementu objętego gwarancją) wykonany w warsztacie który dokonał montażu. Przeglądy będą potwierdzane pieczęcią warsztatu umieszczaną na karcie gwarancyjnej produktu. Karta gwarancyjna z odpowiednimi pieczęciami z przeglądów pojazdu oraz dowód zakupu produktu są dokumentami wymaganymi do zachowania 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg, umożliwiającymi zgłoszenie roszczenia z jej tytułu. 3-letnia gwarancja nie obejmuje produktów zamontowanych w pojazdach użytkowych lub wykorzystywanych do celów zawodowych bądź zarobkowych, oraz pojazdów nie posiadających fabrycznych zabezpieczeń licznika kilometrów.

3 letnia ochrona nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych wskutek:
- standardowego zużycia eksploatacyjnego
- eksploatacji niezgodnie z instrukcją obsługi (w tym niewłaściwego zasilania) lub jego przeznaczeniem,
- awarii, uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych zaniedbaniem, umyślnym uszkodzeniem, niewłaściwym przechowywaniem lub eksponowaniem produktu w warunkach nie odpowiadających jego właściwościom (wilgotność, temperatura, zalanie cieczą, zapiaszczenie, inne zanieczyszczenia),
- uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z wady materiałowej produktu
- w wyniku zużycia produktu wynikającego z jego normalnej eksploatacji,
- usunięcia numerów umożliwiających identyfikację produktu,
- zwarcia instalacji elektrycznej lub elektronicznej,
- nieprawidłowego montażu lub montażu przy użyciu nieprawidłowych narzędzi.

Karta gwarancyjna - 3 lata

Karta zgłoszenia reklamacji