Serwis internetowy korzysta z plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies
Start Regulamin

Regulamin

Regulamin oraz informacje dla klientów

I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (MASTER-SPORT AUTOMOBILTECHNIK (MS) spółka z o.o. Oddział w Polsce) za pośrednictwem strony internetowej www.master-sport.eu. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów nie znajdują zastosowania.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Nasze oferty w Internecie nie są wiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.

(3) Mogą Państwo złożyć wiążącą ofertę kupna (zamówienie) za pomocą internetowego systemu zamówień.
W tym celu przeznaczone do zakupu towary umieszcza się w "koszyku".
Poprzez odpowiednią zakładkę w pasku nawigacji mogą Państwo wywołać "koszyk" i w każdym czasie dokonać zmian.
Po wybraniu strony "kasa" i podaniu danych osobowych, jak również warunków płatności i dostawy, wszystkie dane odnośnie zamówienia zostaną Państwu ponownie pokazane na stronie z podsumowaniem zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość sprawdzić, zmienić wszelkie dane (także za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz"), a także przerwać proces kupowania.
Wysłanie zamówienia za pomocą przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" jest równoznaczne ze złożeniem nam przez Państwa wiążącej oferty.


(4) Przyjęcie oferty (i zarazem zawarcie umowy) następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia w formie tekstowej (np. wiadomość e-mail), w której zostanie Państwu potwierdzone przyjęcie zamówienia do realizacji lub dostawa towarów (potwierdzenie zamówienia). Jeśli nie otrzymają Państwo odpowiedniej wiadomości, nie są Państwo związani swoją ofertą. W takim przypadku, wszelkie spełnione do tej pory świadczenia będą niezwłocznie zwrócone.

(5) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności

(1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

(3) Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, znajdują dodatkowo zastosowanie poniższe postanowienia:

a) Zachowujemy prawo własności do towaru do momentu uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących transakcji pomiędzy stronami. Przed przeniesieniem prawa własności zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewłaszczenie na zabezpieczenie.

b) Mogą Państwo sprzedać towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W takim wypadku jednak, na mocy niniejszej mowy cedujecie na nas Państwo wszelkie roszczenia przysługujące Państwu z tytułu dalszej sprzedaży towaru, zaś my tę wierzytelność przyjmujemy. Są Państwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelności. W przypadku nieuregulowania przez Państwa należności,  zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelności.

c) W przypadku połączenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzeżono naszą własność, nabywamy udział we współwłasności nowej rzeczy, którego wysokość obliczana jest jako stosunek ceny wskazanej na rachunku za towar, co do którego zastrzeżono naszą własność do wartości pozostałych rzeczy w chwili ich połączenia lub pomieszania.

d) Zobowiązujemy się, na Państwa żądanie, zwolnić towar z przysługujących nam zabezpieczeń, jeśli ich realna wartość przekracza 110% wartości zabezpieczonego roszczenia. Przysługuje nam prawo wyboru, które z zabezpieczeń zostaną zwolnione.

§ 4 Rękojmia

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.

(2) Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, znajdują zastosowanie, odmiennie od ust. 1, poniższe postanowienia:

a) Przyjmuje się, że właściwość rzeczy stanowią tylko nasze własne dane i opis produktu producenta. Nie stanowią jej natomiast pozostałe reklamy, publiczne zapewnienia i deklaracje producenta.

b) Istnieje obowiązek niezwłocznego sprawdzenia towaru z zachowaniem należytej staranności pod kątem odchyleń jakościowych i ilościowych oraz zgłoszenia nam oczywistych wad w ciągu 7 dni o daty odbioru towaru w formie tekstowej (np. drogą e-mailową). Dla dotrzymania terminu wystarczy wysłanie informacji przed jego upływem. Dotyczy to także później stwierdzonych ukrytych wad towaru, od momentu ich wykrycia. W przypadku naruszenia obowiązku kontroli towaru i zakwestionowania wad, wyłączone zostaje prawo dochodzenia roszczeń z rękojmi.

c) W przypadku wad dokonujemy w ramach rękojmi, według własnego wyboru, usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, mogą Państwo, według wyboru, żądać obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Po drugiej bezskutecznej próbie usunięcia wady, uznaje się, że usunięcie wady nie powiodło się, jeżeli nic innego nie wynika w szczególności z rodzaju rzeczy lub wady albo innych okoliczności. W przypadku usunięcia wady nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia wyższych kosztów, które powstały w związku z dostarczeniem rzeczy do innego miejsca niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że dostarczenie nie jest zgodne z zamierzonym zastosowaniem produktu.

d) Prawo rękojmi wygasa po upływie roku od doręczenia Państwu towaru. Skrócony termin dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi nie obowiązuje w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony sposób szkód związanych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, a także spowodowanych na skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnie szkód lub podstępu sprzedawcy. Nie znajduje on zastosowania także w przypadku roszczeń regresowych z §§ 478, 479 BGB (niemiecki kodeks cywilny).

§ 5 Odpowiedzialność

(1) Nie odpowiadamy za szkody związane z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia. Dodatkowo nie odpowiadamy we wszystkich przypadkach umyślności i rażącego niedbalstwa użytkownika.

(2) Odpowiedzialność za wady w ramach ustawowej rękojmi  została uregulowana w odpowiednim zapisie w informacjach dla klientów (część II) i regulaminie (część I).

(3) W kwestiach istotnych obowiązków umownych, nasza odpowiedzialność w przypadku zwykłego niedbalstwa ograniczona jest do przewidywalnych szkód, które są typowe dla umowy. Istotne obowiązki umowne są to istotne obowiązki, które wynikają z natury umowy i których naruszenie zagrażałoby osiągnięciu celu umowy, a także obowiązki, które umowa na podstawie swojej treści nakłada na nas do osiągnięcia celu umowy, których spełnienie w ogóle sprawia, że należyta realizacja umowy jest możliwa i których spełnienia mogą Państwo zwykle oczekiwać.

(4) W przypadku naruszenia nieistotnych obowiązków umownych, wyłączona jest odpowiedzialność w przypadku zwykłego niedbalstwa.

(5) Zgodnie z dzisiejszym stanem techniki nie można zapewnić, aby przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu było bezbłędne i/ lub stale dostępne. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ciągłą i nieprzerwaną dostępność strony internetowej i oferowanych na niej usług.

§ 6 Wybór prawa, miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu

(1) Umowa podlega prawu polskiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) W przypadku, jeżeli nie są Państwo konsumentem, lecz przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątkiem odrębnym, miejscem wykonania umowy jest nasz siedziba, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby.
Ta sama zasada znajduje także zastosowanie w przypadku, gdy właściwym  dla Państwa sądem według przepisów o właściwości ogólnej nie będzie sąd w Polski ani w Unii Europejskiej lub, gdy miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu w chwili wnoszenia pozwu jest nieznane. Nie narusza to prawa do wyboru innego sądu, który byłby właściwy miejscowo na mocy przepisów prawa.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.
§ 6 Ochrona danych osobowych
(1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są
a) MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administratorem danych jest Zarząd Spółki wpisany do RB pod numerem HRB 144673 
b) Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. Odział w Polsce, 11 Listopada 74, 38-300 Gorlice zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administratorem danych jest Zarząd Spółki wpisany do KRS pod numerem KRS 0000407488 
c) Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Production-Distribution Center Wiesław Rutka, 11 Listopada 68, 38-300 Gorlice zwany dalej Administratorem.Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administratorem danych jest Włsciciel wpisany do CEDG pod numerem REGON 490011410.
(2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@master-sport.de
(3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i udostępnione będą tylko upoważnionym odbiorcom (np. bank, ubezpieczycie, firmą spedycyjnym, firmą kurierskim) (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie woli lub umowa cywilno-prawnej.
(4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i informacyjnych i udostępnione będą tylko upoważnionym odbiorcom w celu ich realizacji. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie woli lub umowa cywilno-prawna.
(5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do momentu: cofnięcia oświadczenia woli / rozwiązania umowy / dezaktywacji lub usunięcia konta
(6) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy - w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
(7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przenoszenia danych osobowych 
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego pisemnego cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzanie danych, których dokonano przed cofnięciem zgody.
(8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają z automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
(9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych.

_______________________________________________________________________________________


II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość Sprzedawcy

MASTER-SPORT AUTOMOBILTECHNIK (MS) spółka z o.o. Oddział w Polsce
ul. 11 Listopada 74
38-300 Gorlice

NIP 5262996405
REGON 122487565
KRS 0000407488

Telefon: +48 18 35 35 475
Fax: +48 18 35 38 330
E-Mail: sprzedaz@master-sport.com.pl


2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów uregulowane zostały w § 2 naszego regulaminu (część I ).

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język polski.

3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

4. Główne cechy towarów lub usług

Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.

5. Ceny i sposoby płatności

5.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne podatki.

5.2 Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną wysyłką. 

5.3 Dostępne rodzaje płatności są pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

5.4 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.

6. Warunki dostawy

6.1 Warunki, termin oraz istniejące w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdują się pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.2 W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub  przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.

W przypadku, gdy są Państwo Przedsiębiorcą, dostawa towaru odbywa się na Państwa ryzyko.

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady

7.1 Nasza odpowiedzialność za wady towaru określona została w regulacji „rękojmia“ w naszym regulaminie (część I).

7.2 Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.

Powyższy regulamin oraz informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tego tekstu i przejmuje odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod adresem: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 23.01.2017Prawo odstąpienia od umowy dla konsumenta
(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej).

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
W związku z zawarciem umowy na odległość - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej:

Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia,

- w którym weszli Państwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towarów, jeżeli zamówili Państwo jeden lub kilka towarów w ramach jednego zamówienia i jest on/są one dostarczane w ramach jednej wysyłki;

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów, jeżeli zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia wiele towarów i są one dostarczane osobno;

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli zamówili Państwo towar, który dostarczany jest partiami lub w częściach;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Master-Sport-Automobiltechnik (MS)  Sp. z o.o. ODDZIAŁ W POLSCE ul. 11 Listopada 74 38-300 Gorlice, sprzedaz@master-sport.com.pl, tel. +48 18 35 35 475, Fax  +48 18 35 38 330) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, jak również koszty zwrotu rzeczy, które nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, szacowana jest maksymalnie na kwotę około EUR.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub wygaśnięcie prawa odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:
•    o dostarczenie towarów nieprefabrykowanych, dla których wyprodukowania istotny jest indywidualny wybór i specyfikacja konsumenta lub towarów, które jednoznacznie dostosowane są do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;
•    o dostarczenie towarów, ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
•    o dostarczenie napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni od zawarcia umowy i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
•    o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów:
•    o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;
•    o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•    o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

____________________________________________________________________________________
                         
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: Master-Sport-Automobiltechnik (MS)  Sp. z o.o. ODDZIAŁ W POLSCE ul. 11 Listopada 74 38-300 Gorlice, sprzedaz@master-sport.com.pl, tel. +48 18 35 35 475, Fax  +48 18 35 38 330:

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) /o świadczenie następującej
usługi(*)

- Data zamówienia(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.